Tenet Health Central Coast Nondiscrimination Notice

Tenet Health Central Coast complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression. Sierra Vista Regional Medical Center does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.

Tenet Health Central Coast :
  • Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • qualified sign language interpreters, video remote interpreting or other aids for hearing impaired individuals
    • written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • qualified interpreters or a language line
    • information written in other languages

If you need these services, contact Tenet Health Central Coast's ADA Coordinator at 1-805-546-7722.

If you believe that Tenet Health Central Coast has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

ADA Coordinator
Sierra Vista Regional Medical Center
Mailing Address: 1010 Murray Ave, San Luis Obispo, CA 93405
TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164
Fax: 1-805-546-7833
Email: [email protected]

You can file a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, Sierra Vista Regional Medical Center ’s ADA Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697(TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164) 번으로 전화해 주십시오.

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-805-546-7722 (TTY (հեռատիպ)՝ لابی اصلی 1-805-543-0821, اد 1-805-543-0164):

Farsi:توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با1-805-546-7722 (TTY: لابی اصلی ). (1-805-543-0821, اد 1-805-543-0164تماس بگیرید)

.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-805-546-7722 (телетайп: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164) まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-805-546-7722 رقم هاتف الصم والبكم: البهو الرئيسي1-805-543-0821, أد 1-805-543-0164.

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164)។

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).

Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164) पर कॉल करें।

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-805-546-7722 (TTY: Main Lobby 1-805-543-0821, ED 1-805-543-0164).